گروه نویسندگان حاشیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) گروه نویسندگان حاشیه
Previous Months Home Archive امرداد ٩٢ خرداد ٩٢ اردیبهشت ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ More ...
      حاشیه... ("حاشیه" یک هفته نامه فرهنگی٬اجتماعی و البته سیاسی است.)
تحول رخ داد by: گروه نویسندگان حاشیه

در 10 استان کشور زلزله رخ داد. به  نقل از منابع آگاه، زلزله، رخ را به اسب و فیل هم نمی دهد و حداقل وزیر را می گیرد و کسی که وزیر می خواهد، باید کاندیدای ریاست جمهوری شود. همان منابع آگاه، جمله زلزله رخ  داده  است را نادرست اعلام کردند و گفتند زلزله سر زده است. نه این که سر زده آمده، بلکه به استان های مختلف سفر کرده . آنها از همین جمله خودشان نتیجه گرفتند که زلزله، سفرهایا ستانی خود را پیش از موعد آغاز کرده است. برخی عناصر معلوم الحالا ز مسوولان خواسته اند درا ین مورد کاریب کنند؛ چراکها یشان (زلزله)ب دون مجوز وا علام قبلیب ه استان های مختلف سفر کرده و باعث تشویق اذهان عمومی شدها ست.ا ین تلاش هاا ما آبکی بوده و به جایی نرسیده  است چون ایشان از قدیم این کاره بوده و از آدم ابوالبشر تابه حال این رویه را داشته  است؛ تا جایی که قدمای ما گفته اند: لرز زلزل نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. در همین راستا یا یک راستای دیگر،ا قشار مختلف مردم و مسؤولان همیشه در صحنه، سفرهایا ستانی زلزله را بسیار موفق ارزیابی کرده اند، به ویژه در این دورا خیر کهب نا به خبرهای رسیده، چنان به عمق سیستان فرو رفته که افتخاری برای همه  مسؤولان به  وجود آورده  است و گفته  شده که بزرگ ترین زلزله  نیم قرنا خیررا بدون حادثه پشت سر گذاشته ایم. منابع آگاه قبلی بر این باورند که امتیاز مسوولان به طور معمول در کسب افتخارات، خودروا ست؛ همان گونه کها فتضاحات آنهاب ه صورت خودسر انجام می شود. به طور کلی موجوداتی به نام مسوول، نام بی مسمایی دارند. چند مثال: -زلزله به سطح می آید. ویرانی زیاد می شود. مسؤولان نقشی نداشته اند و عوامل سودجو، منازل را غیر ایمن ساخته اند. -زلزله به عمق می رود. افتخاری برای مسوولان شکل می گیرد، باز هم مسؤولان نقشی نداشته اند و موضوع، خودبه خودیب وده ا ست مثل تمشک های کوهستان که خودرو و البته خوشمزه هستند. - عده ای در یک جا با عنوان مسؤولان حالا هر نهادی، یک عده ای را یک کاری (کها ینجا جای گفتنشن یست) می کنند، معلوم می شود آنها مسوول نبوده اند، خودسر بوده اند. هر جا دوروبر خودتان را نگاه کنید، همین جوری است و می فهمید شرایط لازم برای مسوولیت داشتن، به نوعیا ز مهارت های ذاتی یا اکتسابی درخصوص مسوولیت نداشتن مربوط می شود. با چنینب صیرتیا ست که صلاحیت زلزلهب رای کسب هرگونه مسوولیتیب ر همگان آشکار می شود. شنیده اید که می گویند زلزله، فلان هزار خانه را ویران و بهمان هزار نفر را آواره کرد اما آیا تابه حال شنیده اید که بگویند در فلان خرابی و آوارگی، زلزله مقصرا ست؟ا ین یعنی توان ذاتی در مسؤولیتن داشتن، یعنی شرط لازم. می رسیم به شرط کافی. در سال های اخیر از روز روشن تر شده ا ست کهب رای رسیدنب ه مسؤولیت، کافی است تواناییا یجاد تحول تاریخی داشتهب اشید.ن ها زا ین تحول هایی که آدم احساس نمی کند و فقط از صدا و سیما می شنود. از آن تحول ها که همه از آن حرف می زنند. خب، می دانیم که زلزله استاد ایجاد تحول های تاریخی است و می تواند هر جایی را به چیزی تبدیل کند که دیگر نمی توانید تشخیص بدهید همان جای قبلی است. پس همه با هم رهسپار شویم به استقبال سفرهای استانی زلزله.

  Comments ()
Recent Posts سایت هفته نامه حاشیه مصاحبه جدی با مردی که شوخی دارد رونمایی از مجری مناظره کاندیدا های ریاست جمهوری توسط حاشیه+تکمیلی گفتگوی هفته نامه حاشیه با رضا صادقی داستان مجسمه‌هایی که بیشتر از مجسمه بودند! شماره نهم حاشیه منتشر شد نامه علی مطهری به رهبر انقلاب در مورد ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی ما فال مشایی را گرفته ایم پیغام شورای نگهبان به هاشمی رفسنجانی:انصراف بده جواب و راه حل جداول و معماهای صفحه سرگرمی شماره ششم حاشیه
My Tags حاشیه (۳٢) انتخابات (۱۱) شماره اول (٧) شماره دوم (٦) شماره سوم (٦) شماره هشتم (۳) شماره ششم (۳) شماره هفتم (۳) شماره نهم (٢) شماره پنجم (٢) جاده خاکی (٢) مشایی (٢) نظرسنجی (٢) هنرمندان (۱) مناظره (۱) یارانه (۱) طنز (۱) زلزله (۱) هاشمی (۱) سرگرمی (۱) بوشهر (۱) فال (۱) متادون (۱) سگ (۱) لاریجانی (۱) شورای شهر (۱) آی تی (۱) مجسمه (۱) کره شمالی (۱) رضا صادقی (۱) کهریزک (۱) رسوایی (۱) مسعود ده‌نمکی (۱) علی مطهری (۱) قدیری ابیانه (۱) منصور ضابطیان (۱) کلاه قرمزی (۱) مسعود فراستی (۱) فواد صادقی (۱) مارگارت تاچر (۱) شماره یازدهم (۱) محمدغرضی (۱) عسل بدیعی (۱) آلماتی (۱) جمشید بسم‌الله (۱) کیم جونگ اون (۱) آب پریا (۱) زاپاس المشایی (۱) جم‌تی‌وی (۱) افسردگی هنرمندان (۱) خندوهناکی (۱) این دماغِ جذاب (۱) نوار 8 میلیونی (۱) سخنرانی طولانی (۱) بهروز وثوقی راد (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis