گروه نویسندگان حاشیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) گروه نویسندگان حاشیه
Previous Months Home Archive امرداد ٩٢ خرداد ٩٢ اردیبهشت ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ More ...
      حاشیه... ("حاشیه" یک هفته نامه فرهنگی٬اجتماعی و البته سیاسی است.)
امتحان سطح آگاهی چند هنرمند معروف که در انتخابات شوراها نامزد شده اند by: گروه نویسندگان حاشیه

ثبت نام از نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای شهر تهران در حالی آغاز شــد که حضور انبوه چهره های مشهور و مطرح در فرمانداری تهران، باعث تعجب بسیاری از اهالی رسانه شد .نگاهی گذرا به سه دوره فعالیت این شورا از سال 1377 تا امروز نشان می دهد که این حرکت خودجوش نوظهور است. و در سه دوره پیش این چنین تبی از سوی هنرمندان برای حضور در این شورا دیده نشــده است. گویا اهل فرهنگ و چهره های مشهور سینما،  تلویزیون و حتی موســیقی در طول 12 سال یا خواب بوده اند یا  اینکه حواسشان نبوده و کسی هم اتفاقا نخواسته که مثلا حواس آنها را به این حضور پررنگ و چشمگیر و به قول عادل فردوسی پور «خودجوش» جلب کند.

دوربین مخفی حاشیه

گفتیم برویم و گپ وگفت های کوتاهی با مردانی داشــته باشیم که قرار اســت «جای مردان سیاســت بنشــانند درخت» گویا. ســوال اینجا بود که اگر هنرمندان را از جرگه فرهنگی شان کنار بگذاریم و چهره های مشهورشان را بگیریم، چقدر می توانیم روی دانش و بینش آنها در مســائل شهری، قوانین و حیطه و شرایط و وظایف کاریشــان در این شورا و ساز وکار انتخابات و... حساب کنیم. نمی دانیم اســمش شیطنت اســت یا چیز دیگر. خب اگر روزنامه نگاری موضوع مورد بحثش را به چالش نکشد، به چه درد می خورد؟ هی باید بنشــیند از اینجا و آنجا مطلب کپی کند و به خورد مردم بدهد.

ما از بازیگران نامزد شــورای شهر که قرار است در آینده در انتخاب شهردار پایتخت مشــارکت داشته باشند، پرسیدیم محمدباقر قالیباف، شهردار کنونی تهران، که اسبش را زین کرده تا از بهشــت به پاستور برود، برای نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری باید از تصدی بلدیه تهران استعفا دهد؟ پاســخ منفی اســت. نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مقتضی استعفا از شــهرداری نیست. تصدی شهرداری جزء مشاغل دولتی اســت، نه عمومی.

هنرمندانی که قرار اســت در شورای شــهر تهران عضویت داشــته باشــند و خیلی هم مجدانــه می خواهند وضعیت فرهنگی تهران را بهبود ببخشــند، گویا هنوز نقشه تهران را ندیده اند و اخبارشان در حد تیترخوانی روزنامه ها مانده است. اکثر این هنرمندان خبر ندارند که برخلاف خواست دولت و شخص رئیس جمهور شهرری از تهران جدا نشد. این دوستان هنرمند ما ناراحت هستند که حالا که تهران و شهرری از هم جداشده اند، افت بسیار فاحشی در میزان رای هایشان اتفاق خواهد افتاد. به این می گویند به روز بودن اطلاعات هنرمندان خواهان مشارکت در مدیریت شهری که اتفاقا از ریز اتفاقات و مســائل شهر تهران با خبر هستند.

هنرمندان ما حتی اطلاع درستی از نحوه برگزاری انتخابات شورای شــهر هم ندارند. در پاســخ به این سوال که «اگر انتخابات شورای شهر تهران به مرحله دوم کشیده شود....» با شرح و توضیح کامل، از احتمال حضورشان در مرحله دوم حرف می زنند و اگر به مرحله دوم برســند چنین خواهند کرد و چنان. اما مســاله اینجاســت که آیا انتخابات شورای شهر ممکن است به مرحله دوم کشیده شود یا خیر؟ جواب به شکل مشــخصی« خیر» اســت. نتایج انتخابات شورای شهر و روستا براســاس «اکثریت نسبی» تعیین می شود و با این وصف به هیچ عنوان انتخابات این شورا مرحله دومی نخواهد داشت. 

  

احمد نجفی-مردود شد

چرا با تعصبــی که به خوزستان دارید در شورای شــهر آنجــا شــرکت نمی کنید؟

 آنجا اوضاع واقعا خیلی افتضاح است. اصلا فرهنگ برای مدیرانش مهم نیســت. من را برای آنجا خطرناک می دانند. خوششان نمی آید من بروم کار کنم. نه سلیقه دارند نه مدیریت دارند. همیشه همین است. بهشان پیغام هم دادم ناراحت شدم.

اگر انتخابات شوراها به مرحله دوم کشیده شود، چقدر شانس انتخاب شدن دارید؟

انشالله اگر صلاحیتم تایید شود، به دور دوم هم راه پیدا می کنم و وارد شورا می شوم.

 چرا کار مترو تهران پیش نرفته؟ تقصیر از دولت است یا شهرداری یا مردم؟

 من که آنجا نبوده ام بگویم مقصر کیست. باید نشست محاسبه کرد. ما یک مخارج هنگفتی به خاطر مســائل زمین شناسی و حفاری می پردازیم. من دو طبقه سازی را حدود 15سال پیش پیشنهاد دادم اما همه به من خندیدند.

 در صورت انتخاب شــدن برنامه تان برای حضور در شورای شهر چیست؟

فکر می کنم باید نوع نگاه و عملکرد این شــورا کمی گسترده تر شود. در واقع باید مدیریت این شــورا در تهران با شوراهای شهرهای کوچک تری مثل آبادان، خرمشهر و...هماهنگی و ارتباط بیشتری برقرار کند.

 جدایی شهرری از تهران باعث افت آرا خواهد شد؟

بلاشک تاثیر می گذارد. یک بخشی از تهران کم شده است. آنها هم دوست داشتند که در انتخابات تهران شــرکت کنند و جزئی از تهران باشــند. کم شدن شهرری از تهران چطور می تواند تاثیری بر انتخابات شورای شهر تهران نداشته باشد.

 هزینه های انتخاباتی تان را در صورتی که بــه مرحله بعد بروید، چطور پرداخت می کنید؟

انتخابات هزینه ای ندارد. ما می ایســتیم با مردم حرف می زنیــم. اگر ما را قبول کردند که دستشان درد نکند، ما هم تمام سعی مان را می کنیم. هزینه های تبلیغات و اینها هم چیزی نمی شود، خودم پرداخت می کنم.

 

فکــر می کنید آقــای قالیبــاف بــرای حضــور در انتخابات ریاست جمهوری از شهرداری استعفا می دهد؟

 بله قطعاا یشان از شهرداری استعفا می دهند و فعالیت های تبلیغاتی شان برای ریاست جمهوری هم مشخص می کند که ایشان استعفا می دهند و نامزد ریاست جمهوری می شوند.

عملکرد شهرداری تهران را چطور ارزیابی می کنید؟

 ضعف هایی دارد در کنار خوبی هایی که داشــته. خیلی از اقداماتی که شهرداری دارد انجام می دهد تبلیغاتی برای آقای قالیباف است، و البته همین طور است. اما همین هم نتیجه اش عادی مردم می شود و مردم لذت این خدمات را می برند؛ حتی اگر برای تبلیغات باشد.

 فعالیت صنفی در حوزه فرهنگی داشته اید؟

 سعی کردم زیاد وارد این مقوله ها نشوم ولی نظرات خودم را گفته ام.

 

 

امین زندگانی-مردود شد

چه شد که تصمیم گرفتیددر انتخابــات شــورای شــهر شرکت کنید؟

از لبنان که برگشــتم، دوســتان از من خواستند در این انتخابات شرکت کنم. من هم با اشتیاق پذیرفتم. این دوستان یک تجمیعی داشتند و تفکری که من را برای این کار مناسب دیدند، در میان گذاشتند و قبول کردم.

فکر می کنید قالیباف برای حضور در انتخابات ریاســت جمهوری از شهرداری استعفا می دهد؟

بله مســلما آقای قالیباف از شهرداری اســتعفا می دهند تا نامزد ریاست جمهوری شــوند. اما نکته مهم به نظرم آن است که ما نباید دغدغه هایمان فقط دغدغه های حزبی باشد.

برای حضور در این شورا چقدر تخصص دارید؟

مــن کار خلاف و غیر عرفی نمی کنم که همه شمشــیر را از رو برای من بســته اند. می خواهم نقش بیشــتری در تولید فرهنگ در جامعه داشته باشم و این پیچیدگی که در مســاله فرهنگ شهری تهران هست، کمی ســاده تر اتفاق بیفتد. قرار نیست معجزه کنم و البته کسی هم نباید این توقع را از من داشته باشد.

عملکرد شهرداری را چطور ارزیابی می کنید؟

شــهرداری تهران در چند ســال اخیر کارهای خوبی انجام داده اما این کارها فقط در حوزه ســاختاری بوده و فکر می کنم کار فرهنگی یا حداقل آن چیزی که مدنظر ماست کمتر اتفاق افتاده.

به پشتوانه و حمایت چه کسی به انتخابات پا گذاشته اید؟

بی هیچ پشتوانه ای. می خواهم با توانایی شخصی ام در این انتخابات شرکت کنم. فقط چند نفر از دوستانم قرار است به من کمک کنند. راستش را بگویم، اسپانسر هست اما فکر می کنم الان زود است که نامشان را مطرح کنیم.

یعنی قرار نیست نماینده کسی باشید؟

من نماینده هیچ کس نیستم؛ حتی نماینده دولت.

ممکن است در مرحله دوم به نفع کسی کنار بروید؟

نمی دانم. شــاید به نفع برادرم کنار بروم. اما باید صبر کنم و ببینم مســاله به کجا می رسد.

تا امروز کار صنفی در زمینه های فرهنگی داشته اید؟

هر جایی که نیاز به حضور من بوده اســت شرکت کرده ام. اما به صورت جدی خیر. فعالیتی نداشته ام.

 

 

امید زندگانی-مردود شد

شما کاندیدای دولت هستید؟

نه آقــا این چه حرفی اســت. قبلا هم گفتــم، حتما ما را قابــل نمی دانند. ما مشــاور سیاســی داریم که دراین باره کمکمان می کند و در حــال رایزنی با گروه های مختلف هستیم که ببینیم این دوســتان از ما چه می خواهند و چقدر خواستشان متین است که اگر منطقی بود، با آنها وارد گفت وگو شــویم. من از هیچ ائتلافی نیامدم و این جزء آرزوهایم بــود که با توجه به لطفی که مردم به من دارند، خواســتم فــرای فعالیت هنری ام کمکی به مردم کنم.

از چه ابزاری برای حضور در انتخابات استفاده خواهید کرد؟

ما از محبوبیتمان برای ورود به این فضا استفاده می کنیم و این حق مسلم هر انسانی در هر طیفی اســت. اگر من با ورودم به شورا بتوانم فعالیت درستی برای یک دوره چهار یا پنج ساله انجام بدهم، هیچ اتفاق بدی نیست

پنج ساله یا چهار ساله؟

فکر کنم امسال پنج سال شده باشد؛ نمی دانم دقیقا. باید دقت داشته باشیم که هر جا قرار اســت فرهنگ را به سیاست آغشته کنند، این کار را انجام می دهند؛ چه ما باشیم و چه نباشیم. اما قصد ما این است که سیاست را فرهنگی کنیم.

فکر می کنید عملکرد شــهردار در سال های پیش چطور بوده است؟

این ســوال مساله من نیســت. بعضی ها می خواهند یک اتفاق کوچکی بین مردان سیاســت بیفتد تا هجمه ای راه بیندازند و هیجان منفی آن را در شــهر هم تزریق کنند. ما یک شبه به تصمیم نرسیده ایم و ذوق زده ذوق نکردیم از اینکه وارد این کار بشویم. منافع خاصی هم جز بهبود وضع فرهنگی مردم نداریم.

چرا در همایش شعر بهار در کنار آقای مشایی حضور داشتید؟

اجازه بدهید درباره این چیزها بعدا حرف بزنیم.

اصلا چه شد که به این فکر افتادید وارد شورای شهر شوید؟

همه چیز زاییده اتفاقات اســت. این هم یک اتفاق بود و امیدوارم اتفاق خوبی باشد. ما ســی و یک عضو شورای شهر نیستیم. در نهایت شاید یک یا دونفر از ما راه پیدا کنند.

تا امــروز فعالیتی صنفی یــا مدیریتی در حــوزه فرهنگ داشته اید؟

به آن شکل جدی که منظور نظر شماست خیر. مشغله کاری زیاد باعث می شد که در این حوزه ها نتوانم وارد شــوم. حالا شرایطی پیش آمده تا بتوانم از فضا استفاده کنم.

اسپانسر خاصی دارید؟

نه. احتمالا پول هایمان را در ائتلاف روی هم بگذاریم و هر کس یک بخش هزینه ها را تقبل کند.

 

 

محمدرضا عیوضی-مردود شد

چه شد که به فکر حضور در شورای شهر افتادید؟

 مــن سال هاســت در این باره تحقیــق کردم و یادداشــت هایی را پیش خودم نوشته ام. مسائل شــهری و مخصوصا بچه هــای خیابانی خیلی دغدغه من هستند و اگر بیایم، به این وضعیت سروسامان می دهم.

 فکــر می کنیــد جدایی شهرری از تهران باعث ریزش آرا نامزدهای تهــران خواهد شد؟

 بله مسلما این جدایی باعث افت چند درصدی آرا خواهد شد. اما خب این تصمیم مجلس است و باید به آن احترام گذاشت.

 فکر می کنید اگر انتخابات شوراها به مرحله دوم کشیده شود، ممکن است از این مرحله هم عبور کنید؟

امید به خدا. آدم باید همیشه امیدوار باشد. اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده شود و من هم جزو کسانی باشم که به مرحله دوم راه پیدا کنم، حتما جای امیدواری است که به عنوان گزینه نهایی در جمع سی و یک نفره شورای شهر باشم. به هرحال اساس بر رای مردم است و امیدوارم که با  درصد قابل قبولی، مستقیم به مرحله نهایی راه پیدا کنم.

 به نظر شــما چرا کار مترو تهران خوب پیش نرفته؟ چه کسی مقصر است؟ مردم، دولت یا شهرداری؟

 مردم که بیچاره کاره ای نیستند. هر نهاد دولتی که مسوول مترو است، باید این قضیه را پیگیری کند و اصلا گردن کس دیگری نباید بیندازد. باید بنشــینند و این مساله را حل کنند. مترو از جمله مواردی است که در ساختار فرهنگی تهران نقش زیادی دارد و حتما باید به آن توجه شود

 همزمانی انتخابات شورای شهر با ریاست جمهوری فکر می کنید چه تاثیری در پی خواهد داشت؟

به هر صورت این منطقی اســت که انتخابات ریاســت جمهوری، انتخابات شــورای شــهر را تحت الشعاع قرار خواهد داد. منطقی هم به نظر می رسد چون ریاست جمهوری یک بحث فراملی است و شوراها یک مساله شهری است.

فکر می کنید آقای قالیباف برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از شهرداری تهران استعفا خواهند داد؟

 این تصمیم ایشــان اســت. اما به هــر صورت قانون حکــم می کند که اگر قرار اســت برای ریاست جمهوری نامزد شوند، باید از شــهرداری تهران استعفا بدهند. چون کسی نمی تواند با حفظ یک شغل برای شغل دولتی دیگری هم نامزد شود.

عملکرد شهرداری تهران را چطور ارزیابی می کنید؟

 انصافا عملکرد خوبی داشته است و خیلی کارهای مهمی انجام داده است. این را هم بگویم که شورای شهر جای رجل سیاسی نیست و اگر هم اقدامی آنجا انجام بشود، ربطی به سیاست ندارد. نمی شود که همه چیز را سیاسی کرد.

 فعالیت صنفی فرهنگی هم تاکنون داشته اید؟

نه. من تخصصم در حوزه های شــهری اســت. در این حوزه هم مطالعه داشته ام. قبل از اینکه خواننده باشم، مهندس هستم. فقط مردم مرا به عنوان یک شخصیت هنری می شناسند.

 

 

عبدالحسین مختاباد-مردود شد

چه خبر از حاشیه شوراها؟

 اهل خبرگرفتن از گوشــه کنار نیستم. چیز پنهانی ندارم که بخواهم دنبال خبر باشم.

به نظر شما آقای قالیباف در نهایــت بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری از ســمت شــهرداری تهران اســتعفا می دهد؟

من از کجــا حدس بزنم؟ مگــر من نماینده ایشان هســتم؟ بعضی ها فکر می کنند وقتی یک شــهردار مثل شــهردار تهران کارهای خیلی بزرگ انجام می دهد، حتما قرار اســت رئیس جمهور بشــود. اصلا بشود. مگر شما می توانید جلوی کسی را بگیرید که کاری را انجام بدهد یا ندهد؟

 شما پنج سال است که به ایران برگشــته اید. فکر می کنید این پنج ســال چه اتفاقی افتاده که شــما را مجاب کرده در عرصه حضور پیدا کنید؟

من دهه 70 مدیر فرهنگی شــهرداری بودم و کارهــای فرهنگی را مدیریت کردم. تهران ابرشــهری است که باید شهر فرهیخته ای هم باشــد. خیلی اتفاق ها افتاده. چرا شما مثل نیروهای امنیتی با من حرف می زنید؟

فعالیت خاصی در حوزه فرهنگ داشته اید؟

 بله من از مدیران فرهنگی شهرداری بوده ام.

 با چه هدفی تصمیم گرفتید در انتخابات شرکت کنید؟

مــن دوره های قبلی ضرورت نمی دیدم، حالا ضرورت دیــدم با توجه به اولین فرصتی که پیش آمده در این انتخابات شــرکت کنم. در واقع قبلا این حس در من نبود که شــرکت کنم اما الان هست.

 شهرداری به نظر شــما در ســال های اخیر عملکرد مثبت یا منفی داشته است؟

 در طول این ســال ها با همه فشارهایی که بوده، شــهرداری تهران خودش را از این زد و بندها کنار کشیده و توانسته مسائل فرهنگ شهری را به بهترین شکل سروسامان دهد.

 خب وقتی همه چیز به بهترین شــکل اتفاق افتاده شما می خواهید بروید چه کنید؟

 یکی از نمایندگان مجلس گفته که شورای شهر جای هنرمندان نیست. من باید به ایشان بگویم هر چه افتخار در ســال های اخیر نصیب ایرانیان شده، از فرهنگیان بوده است و نه سیاسیون.

چه کسی از شما حمایت مالی می کند؟

 من در یک لیســتی هســتم که هر کســی در این لیست بخشــی از هزینه ها را متقبل می شــود که بحث تبلیغات و... تامین بشــود. از جناح های مختلف با من تماس گرفته اند که خودم را کاندیدای آنها معرفی کنم و من هم اســتقبال کرده ام. همه به من پیشنهاد دادند. هیچ کدام هم نگفتند که باید فلان کار را انجام بدهم یا ندهم که همین جا ازشان تشــکر می کنم. همه از من می پرسند هنرمندان چرا شرکت کرده اند، خب به من چه که هنرمندان شرکت کرده اند.

 

 

محمد سلوکی-قبول شد

فکر می کنیــد رقابــت در انتخابات شوراها به مرحله دوم کشیده شود؟

خیر. انتخابات شــوراها شــرایط خاص خــودش را دارد و مرحلــه دومی در این انتخابات وجود ندارد و فقط بر مبنای تقسیم رای خواهد بود؛ یعنی هر کس رای بیشتری بیاورد به شوراها وارد می شود. ســازوکار این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری فرق دارد

با چه سابقه اجرایی در حوزه مدیریت تصمیم به ورود به انتخابات شورای شهر تهران گرفته اید؟

من فوق لیسانس مدیریت فرهنگی هستم و تا امروز حدود  همایــش علمی و فرهنگی را در ســطح کلان مدیریت 15 را برای تلویزیون اجرا 20 کرده ام. برنامه هایی مثل تهــران کرده ام که بیشتر این کارها با مدیریت و برنامه ریزی خودم بوده اســت. بگذارید تاکید کنم که من بــه خاطر چهره و محبوبیــت وارد این عرصه نمی شــوم، فقــط می آیم که از تخصصم در این حوزه استفاده کنم.

شما از طرف چه کسی آمده اید؟

بگذارید روی این مساله تاکید کنم که هیچ کس از جناح های مختلف سیاســی جرات نمی کند بگوید مــن از طرف آنها آمده ام. محمد سلوکی به پشــتوانه تجربه و دانش اش وارد این عرصه شده است

فکر می کنیــد آقای قالیبــاف برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری از شهرداری تهران استعفا می دهد؟

شما دارید سر به سر من می گذارید؟

چطور؟

الان فهمیدم که دارید سر به سرم می گذارید و از من تست می گیرید. چه کار خوبی می کنید اتفاقا. در جواب ســوالتان باید بگویم که خیر لازم نیســت آقای قالیباف از شهرداری استعفا بدهند. ایشان ضمن اینکه شهردار تهران هستند، در انتخابات هم می توانند شــرکت کنند و اگر برنده انتخابات ریاست جمهوری شدند، خود به خود عمر شهردار بودنشان هم تمام می شود.

اسپانسر مالی تان چه کسی است؟

دســت به دلم نگذارید. باور کنید هنوز نمی دانم. شــاید با دوستان وارد ائتلافی شویم و هزینه ها را این طور تامین کنیم. فعلا واقعا خودم هم نمی دانم.

حال تهران چطور است؟

بد آقا بد. من نگرانی ام جوان ها هستند. آقایان می آیند برای بچه های خودشان کار می کنند، منتش را سر بچه های مردم می گذارند. واقعا یــک جوان ایرانی چطور می تواند با هزینه کم برود و تفریح کند. جوان های تهرانی واقعا حالشان خوب نیست.

  Comments ()
Recent Posts سایت هفته نامه حاشیه مصاحبه جدی با مردی که شوخی دارد رونمایی از مجری مناظره کاندیدا های ریاست جمهوری توسط حاشیه+تکمیلی گفتگوی هفته نامه حاشیه با رضا صادقی داستان مجسمه‌هایی که بیشتر از مجسمه بودند! شماره نهم حاشیه منتشر شد نامه علی مطهری به رهبر انقلاب در مورد ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی ما فال مشایی را گرفته ایم پیغام شورای نگهبان به هاشمی رفسنجانی:انصراف بده جواب و راه حل جداول و معماهای صفحه سرگرمی شماره ششم حاشیه
My Tags حاشیه (۳٢) انتخابات (۱۱) شماره اول (٧) شماره دوم (٦) شماره سوم (٦) شماره هشتم (۳) شماره ششم (۳) شماره هفتم (۳) شماره نهم (٢) شماره پنجم (٢) جاده خاکی (٢) مشایی (٢) نظرسنجی (٢) هنرمندان (۱) مناظره (۱) یارانه (۱) طنز (۱) زلزله (۱) هاشمی (۱) سرگرمی (۱) بوشهر (۱) فال (۱) متادون (۱) سگ (۱) لاریجانی (۱) شورای شهر (۱) آی تی (۱) مجسمه (۱) کره شمالی (۱) رضا صادقی (۱) کهریزک (۱) رسوایی (۱) مسعود ده‌نمکی (۱) علی مطهری (۱) قدیری ابیانه (۱) منصور ضابطیان (۱) کلاه قرمزی (۱) مسعود فراستی (۱) فواد صادقی (۱) مارگارت تاچر (۱) شماره یازدهم (۱) محمدغرضی (۱) عسل بدیعی (۱) آلماتی (۱) جمشید بسم‌الله (۱) کیم جونگ اون (۱) آب پریا (۱) زاپاس المشایی (۱) جم‌تی‌وی (۱) افسردگی هنرمندان (۱) خندوهناکی (۱) این دماغِ جذاب (۱) نوار 8 میلیونی (۱) سخنرانی طولانی (۱) بهروز وثوقی راد (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis