مصاحبه جدی با مردی که شوخی دارد

گفت و گوی انتقادی «حاشیه» با پدیده انتخابات، محمد غرضی-مطلب منتخب از شماره یازدهم هفته نامه حاشیه

 

مطمئنا یک از پدیده های انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری سید محمد غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن و نفت است که برخلاف تمام انتظارها توانست تایید صلاحیتش را از شورای نگهبان دریافت کند. البته همان ابتدا اعلام کرد ابدا قصد ندارد هزینه ای صرف تبلیغات بکند و ستادی برپا کند و بر سر حرفش هم تا به امروز ایستاد. به گفته پسرش در تمام این مدت فقط پول یک بلیت پرواز به اهواز را پرداخته اند و آن هم صرفا به خاطر این بود که هزینه بنزین این مسافرت بیشتر از هزینه مسافرت هوایی بوده است. البته تایید صلاحیت محمد غرضی تنها دلیل برای اینکه در کانون توجهات قرار بگیرد نبود. صحبت های عجیب وی بسیار بحث برانگیز شد. به همین دلیل به سراغش رفتیم و درباره حرف هایش توضیحات بیشتری خواستیم.

 

بگذارید از دوره وزارت شما شــروع کنیم. با وجود اینکه شما تاکید زیادی به مساله مبارزه با فساد مالی دارید ولــی در دوره وزارت شما در پســت و تلگراف فساد اقتصادی و مدیریتی گسترده ای اتفاق افتاد. چه تضمینی اســت کــه اگر رئیس جمهور بشوید دوباره اتفاق نمی افتد؟

 چه فســادی؟ خیر در دوره من به هیچ عنوان همچین اتفاقی رخ نداده است.

 یعنی می خواهید بگوید دادگاهی که به دلیل مدارکی که مهدی نصیری منتشــر کرد و به دادگاه ارئه کرد وجود نداشــت؟ در آن دادگاه هیات منصفه دلایل ایشــان را محکمه پسند اعلام کرد و گفت: «نشریه صبح دروغ ننوشته و به همین دلیل جرمی متوجه آنان نیست؟

نه در این دادگاه ما ثابت کردیم که هیچ گونه فسادی چه در مدیریت و چه در مســائل اقتصادی اتفاق نیفتاده. شــما حتی می توانید بروید فیلم ده نمکی های خانم پگاه آهنگرانی را ببینید. دراین فیلم بخشی از دادگاه هست که بنده به ده نمکی و نصیری می گویم که می دانم شما چه بلایی می خواهید سراین مملکت بیاورید. گفتم من می دانم شما از کجا خط می گیرید و... اتفاقا نشریه صبح جریمه شد.

 آن جریمه که اصلا ربطی به موضوع دادگاه نداشــت. اتفاقا هیات منصفه دلایل ایشان را محکمه پسند اعلام کرد و گفت: نشریه صبح دروغ ننوشته و به همین دلیل جرمی متوجه آنها نیست اما به دلیل اینکه یک کاریکاتوری از شما کشیده بود 300هزار تومان جریمه شد. یعنی می خواهید بگویید تاریخ تحریف شده و واقعیتی که در دادگاه اتفاق افتاده ثبت نشده؟

 نه ولی احساس می کنم بخشی از واقعیت بیان نشده. هیچ یک از مدیران من متهم به فساد نشدند. حداقل تا جایی که من در جریانــم ایــن اتفاق نیفتاده.اتفاقا در همان دوران بود که آقای  سعید مرتضوی که در آن زمان ریاست شعبه ۹دادگاه عمومی تهران را به عهده داشــتند با من تماس گرفت و خواهش کرد که نصیری را ببخشم. نصیری و ده نمکی زمانی تبرئه و جریمه  نقدی شــدند که ما رضایت دادیم. هیچ حکمی در 16ســال وزارت من برای من و مدیرانم از طرف هیچ ارگانی صادر نشده.

 به هرحال این مساله جور دیگری در تاریخ ثبت شده و این حرف های شما با تاریخ تناقض دارد. بگذریم. شما در صحبت های اخیرتان به این مساله اشاره کردید که در تمام طول عمرتان فقط دوفیلم گاو وکلاه قرمزی را دیده اید. فکر می کنید با این تفاسیر شناختتان نسبت به سینما که یکی از مهم ترین صنعت های کشور است، کافی است؟

 ببینید، من نظرم درباره این مقوله و به طور کلی فرهنگ این اســت کــه به طور مثال فیلمســاز اثر خود را بســازد. اگر مخاطب جــذب کرد که موفق شــده وگرنه ما هیچ گونه حمایتی نمی کنیم. من پول نمی دهم که کســی فیلمی بســازد که صرفا از نظر خودش ارزش دارد و مخاطب پسند است. من پول نمی دهم به کســی که برای من یا به نفع دوســتانم فیلم بسازد. به نظر من هنرمنــد خــودش باید برود و مخاطب اثرش را جذب کند. به طورکل در کار فرهنگ دخالت نمی کنم.

 دخالت؟ شما دارید از زیرحمایت از سینما شانه خالی می کنید. اینکه هنر مورد حمایت قرار بگیرد که دخالت نیست.

ببینید، این جوری ماجرایی پیش می آید به اســم رانت. فکر کنید بنده می خواهم یک کمکی به ســینما بکنم و شــما به عنوان فیلمساز پیش من می آیید. امثال شمای فیلمساز زیاد هســت، حالا من به شــما کمک کنم یا به فلان فیلمسازی که سراغ من آمده؟

 این مثال شما اصلا درست نیست. منظور ما هم این نیست که شما تبعیض قائل شوید ولی می توانید یک بودجه کلی برای سینما در نظر بگیرید تا همه اهالی سینما یا هر هنر دیگری ازش استفاده کنند.

 بله البته منظور ما هم همین است. می گویم به شخص خاص سوبسید داده نمی شود و اگر قراربه پرداخت باشد به همه پرداخت می شود. سینما زیر مجموعه دولت است و باید حمایت بشود ولی این مســاله یک کار عمرانی محســوب می شود. من هم با نظر شما موافقم. منظور من این است که نمی خواهم مثل الان باشد که فلان کس به دلیل ساخت یک یا دو فیلم بشود رئیس و دوســتانش بشــوند فیلمساز و مخالفانش هم یا ممنوع الکار یا سانســور بشــوند.این مساله اصلا در برنامه هایم نیست و به هیچ عنوان در دعواهای بین دوستان و دشمنان این حوزه هم دخالت نمی کنیم. ما مسوول مشخص می کنیم و خودمان را کنار می کشیم.

 از مســاله هنر کــه بگذریم، شــما در صحبت هاتــان ورزش را بی فایده و تخریبی معرفــی کردید. امکانش هســت درباره این موضوع کمی توضیح بدهید؟

 من فکر می کنم حرف هایی که گفتم درســت منتقل نشــده و رســانه ها شــیطنت کرده اند.ببینید، من گفتم نباید بودجه از دولت دریافت بکنند و همه آن را صرف فوتبال بکنند و برای بازیکنــی که 100 میلیون تومان هم ارزش نداشــته باشد، میلیاردی هزینه می کنند و تمام ورزش های محلی و سنتی و حتی دیگر ورزش ها مغفول می شوند. من این رانت را از بین می برم. من به هیچ کس اجازه نمی دهم کــه رانتــی ایجاد کنــد و به تعداد خاصی از اطرافیانش امتیازهای مالی بدهد.

 شما فکر نمی کنید تغییر و تحول این چنینــی در یک مدت زمان کوتــاه اگر انجام بشود، ممکن است مشکلات بزرگی برای ساختار فرهنگ، هنر و ورزش ما ایجاد کند؟

 نه. این ساختار نیست. اینها همه دزدی است. چه ساختاری؟ ساختار زمانی است که نتیجه مثبت بدهد. ولی ما در سینما، ورزش و حوزه های از این قبیل مشــکل زیاد داریم. پس باید کل این سیستم را جمع کنیم و تغییر بدهیم تا بتوانیم نتیجه مثبت بگیریم. ما فقط از کسانی حمایت می کنیم که برای ما افتخارآفرین باشــند و باعث پیشــرفت بشوند. چرا لیگ دسته یک فوتبال کشــورمان همه صنعتی هســتند و از پول دولت استفاده می کنند و از طرفی به تیم های محلی توجه نمی شود؟

من هم قبول دارم حرف شــما را ولی اگر بخواهیم این تحول را در یک زمان کوتاه اجرا کنیم، ممکن است بازخورد مناسبی نداشته باشد و این حوزه ها لطمه شدید ببینند.

 شــما که نمی خواهید این کار را بکنید. ما می خواهیم انجام بدهیم و خودمان هم می دانیم باید چه کنیم.

 خب مساله همین است. بگویید راهکارتان برای این به اصطلاح معضل چگونه است؟

 راهکار این است که این روش ها به درد نمی خورد. باید جمع بشــود و هرجا که رانت خواری باشــد باید جلوگیری کنیم. چون هم تورم زا اســت، هم ضد عدالت اســت و همچنین بی فایده و به درد نمی خورد.

 صحبت شما جواب حرف های من نبود. من از شما راهکار خواســتم. به صحبت شما در مسجد احمدیه نارمک می خواهم اشاره کنم که شما گفته بودید، بســاط ساز و تنبک را جمع می کنید. منظورتان از این صحبت چی بود؟

 من منظورم ساز و تنبکی بود که به اعتیاد وصل است. ببینید شما یک هنری دارید و زمانی که از لحاظ مالی و اجتماعی به غنایی برسید،بعد می روید سراغ هنر. یک دسته هستند که قبل ازا ینکه به این جایگاه اجتماعی و مالی برسند،به سراغ موسیقی می روند و کم کم به اعتیاد رو می آورند. یعنی هنر متعالی را باید ترویج بدهیم و هنرهای آمیخته با فساد را جمع می کنیم.

 خب از مساله ورزش و فرهنگ بگذریم و به سراغ اقتصاد برویم. در حال حاضر ما با بدهی 900هزار میلیاردی روبه رو هســتیم و سال  نخست ریاست جمهوری به قطع سال سختی است و احتمال افزایش تورم هســت. چه راهکاری برای حل این مشکل و پرداخت بدهی ها دارید؟

مــن در این رابطــه ذهنیتم این طوری اســت کــه به انــدازه درآمــدم هزینه می کنم. می گویند مهلت به شــرع لازم  اســت. الان ما ۹00هزار میلیارد بدهی داریم 100هزار میلیارد هم اضافه بشود. ولی نمی آیم جیب مردم را خالی کنم و  بروم اسکناس چاپ بکنم تا آن ۹00هزار میلیارد را بکنم 800هزار میلیارد. وقتی که تثبیت شد و پول ملی جایگاه خود را پیدا کرد آن موقع شــروع می کنم به تحرک بیشــتر و درآمد بیشتر.این گونه از درآمد بدهی ها را صاف می کنم، طوری که تغییر نرخ ارزش پول تثبیت بشــود.اینها که طلبکار هســتند، همه امت این کشــور هســتند و آنها هم نمی خواهند پولی که می گیرند ارزشش کاهش پیدا کند.

 به عنوان آخرین سوال شما حزبی نیستید قبول، ولی درکشوری که دوجریان فکری دارد و البته یکی از آنها غالب است، داشتن حمایت آنها خیلی مهم اســت و کمک می کند. چرا آنقدر اصرار دارید که خودتــان را از آقایان  هاشمی رفســنجانی و خاتمی جدا کنید؟ این همه تاکید به چه دلیل است؟

 کدام جریان غالب است؟

 قطعاا صولگرایی...

نه اصلا غالب نیست عزیز دلم. اینکه تعداد کاندیداهایشان زیاد اســت که به معنی قدرت نیســت.اتفاقا بیانگر شکست اســت.نشــان دهنده استیصال است. مرد حسابی اینکه من خودم را بزک کنم و بگویم توانمند هستم که باور نمی کنید. هر دو این گروه ها دولت را داشــتند، مجلس داشــتند، حزب داشتند ولی الان هیچ اعتبار اجتماعی ندارند. من نیازی به اینها ندارم. قدرت من از مردم می آید. باید با رای مردم زندگی کنیم نه با قدرت.

/ 0 نظر / 75 بازدید